01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມໄອຊີທີເຂົ້າຮ່ວມ RCEP 20th (WGEC 12nd )  ອີງຕາມການເຊີນຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ MoIC ( Ministry of Industry and Commerce) ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມມືພາກພຶ້ນເສດຖະກິດຮອບດ້ານລະດັບພາກພຶ້ນຄັ້ງທີ່ 20 ( THE 20th REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)), ໜ່ວຍງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຄັ້ງທີ່ 12 “ Working Group Electronic Commerce (WGEC 12nd ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-26 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ ລາວ ນຳໂດຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ທ່ານ ອານຸສອນ ອັກຄະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, , ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ .

   ກອງປະຊຸມມີຈຸດປະສົງຂອງເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳພາຍໃນປະເທດຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພາຄີ ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການຮ່າງເນື້ອໃນຂອງສັນຍາ ສະເພາະໃນພາກພຶ້ນຂອງການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Commerce) ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ສັນຍາ RCEP ຂອງໜ່ວຍງານ (WGEC 12nd). ຜ່ານມາໄດ້ມີການນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ມາດຕາທັງໝົດ 24 ມາດຕາ ເຂົ້າເຈລະຈາໃນພາກດັ່ງກ່າວ

  ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຄືຶ .

  1.ກອງປະຊຸມໄດ້ທົບທວນຄືນຜົນຂອງກອງປະຊຸມ WGEC 11st ທີ່ ເມືອງ ໄຮເດີລາບັດ, ປະເທດ ອິນເດຍ ແລະ ໄດ້ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າບັນດາມາດຕາ ທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໃຫ້ເປັນວຽກບູລິມະສິດ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ RCEP ທີ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ພາໄຊ, ປະເທດຟິລິປິນ ຊຶ່ງປະກອບມີ 8 ມາດຕາຄື:
    • ການຮ່ວມມື (Cooperation); ມາດຕາ 6 ການຄ້າທີ່ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເຈ້ຍ (Paperless Trading); ການຢັ້ງຢືນເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Authentication and Electronic Signature);
    • ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງອອນລາຍ (Online Consumer Protection);
    • ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທາງອອນລາຍ (Online Personal Information Protection);
    • ຂໍ້ຄວາມເອເລັກໂຕຣນິກທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ (Unsolicited Commercial Electronic Messages);
    • ການຮ່ວມມືທາງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນໂລກອິນເຕີເນັດ (Cyber Security);
    • ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (Dialogue on E-commerce); ແລະ ອື່ນໆທີ່ມີເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນທີ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນຮອບຜ່ານມາ.

  2.ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສາມາດຕົງລົງກັນໄດ້ບາງບັນຫາຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ການຮ່ວມມື, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, (Paperless Trading), ການກຳນົດໄລຍະຂ້າມຜ່ານ (Transitional Arrangement), ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (Electronic Authentication and Electronic Signature), ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທາງອອນລາຍ (Online Consumer Protection), ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທາງອອນລາຍ (Online Personal Information Protection), ຂໍ້ຄວາມເອເລັກໂຕຣນິກທາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ (Unsolicited Commercial Electronic Messages), ພາຍຫຼັງສັນຍາມີຜົນ 5 ປີ ສໍາລັບປະເທດ CLM ແລະ 3 ປີ ພາຍຫຼັງສັນຍາມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ສໍາລັບປະເທດ AMS ອື່ນ.
  3.ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຂອງທ່ານ Joao Ribeiro ຈາກອົງການ UNCITRAL ປະຈໍາອາຊີ-ປາຊີຟິກ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາຕົວແບບຂອງ UNCITRAL ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກໃຫ້ແກ່ 16 ປະເທດ.ຊຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນຳໃຊ້ຮູບແບບຂອງກົດໝາຍ UNCITRAL 2.0
  4.ນອກຈາກນີ້, ປະເທດເຈົ້້າພາບ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຮ່ວມກັບອົງການ “Civil Society Organization (CSO)” ຊຶ່ງທາງອົງການ CSO ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ແລະ ລະຫັດລັບຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້. ພ້ອມນັ້ນ ກໍໄດ້ນໍາສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງລັດທີ່ອາດຈະເປັນອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ພ້ອມທັງໄດ້ສະເໜີ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນ ໃນການກວດກາຊອດໂຄດ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມໂປງໃສ ໃນການບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ.

  ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຄື:
  1.ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍກ່ຽວກັບ e-commerce ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສາກົນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຄຳນຶງເຖິງກົດໝາຍ uncitral 2.0
  2.ກະຊວງ ປທສ ສ້າງນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບເຕັກນິກທີ່ຕິດພັນກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຄ້າທາງອີເລັກໂຕຣນິກເຊັ່ນ: ໂຄງລາງພຶ້ນຖານໄອຊີທີ (electronic infrastucture) , ການຂົນສົ່ງໄປສະນີ (logistics of facilitate e-commerce)