01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ຮອງຫົວໜ້າກົມ ICT ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ITU PITA ASAI PACIFIC CoE Workshop on Strategy for Telecoms For The Next 5 – 10 Year  ອີງຕາມການເຊີນຂອງອົງການໄອທີຍູ International Telecommunication Union ( ITU ) ຮ່ວມກັບອົງການໂທລະຄົມປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ Pacific Island Telecommunication Association (PITA) ທ່ານ ອານຸສອນ ອັກຄະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຕົວແທນຈາກບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ( ITU PITA ASAI PACIFIC CoE Workshop on Strategy for Telecoms For The Next 5 – 10 Year ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-24 ພະຈິກ 2017,ທີ່ ເມືອງນາດີ,ປະເທດຟີຈິ.

   ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການພັດທະນະລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼື ໄອຊີທີ, ການເຊື່ອມໂຍງກັນໃນບັນດາປະເທດໝູູ່ເກາະປາຊີຟິກ ແລະ ພາກພຶ້ນໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Hight speed global backbone, ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັນກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມກັບບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ, ການວາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຂອງ e-application ໃນ 5-10 ປີ.ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 50 ທ່ານຈາກ ອົງການໄອທີຢູ (ITU), ບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ (PITA), ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດສະໜອງອຸປະກອນໂທລະຄົມທັງໃນພາກພຶ້ນອາຊີປາຊີຟິກ,

  ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດ້ຄື: .

  - ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼື ໄອຊີທີໃນ 5 -10 ປີ ຂ້າງໜ້າພາກລັດຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງບັນດານິຕິກຳ, ບັນດານິຕິກຳຕ້ອງມີເໝາະສົມນຳໃຊ້ໄດ້ທັງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສຳມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເຂດພາກພຶ້ນ, ຕ້ອງມີນິຕິກຳຊັດເຈນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນວ່າຂໍ້ມູນຊະນິດ, ປະເພດໃດຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃນປະເທດ ແລະ ຂໍ້ມູນໃດມາດເຜີຍໄດ້ ( ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນດ້ານການແພດ ຫຼື ສຸຂະພາບຂອງບຸກຄົນນັ້ນ, ຂໍ້ມູນຂອງລັດທີ່ສຳຄັນບໍ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນບັນດາເອກະສານສຳຄັນ, ຂໍ້ມູນທີ່ຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ) ; ຕ້ອງມີນະໂຍບາຍກຳນົດວ່າ Application ປະເພດໃດຄວນມີທີ່ຕັ້ງຢູ່ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ສາມາດຢູ່ນອກປະເທດໄດ້ (ຕົວຢ່າງ: Application ທີ່ຕັ້ງຂອງລະບົບ Server ທີຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຊັ່ນ: Application e-goverment, ຄວບຄຸມການຈາລະຈອນ, ການແຈ້ງເຕືອນໄພພີບັດ ແລະ ອື່ນໆ), ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຕ້ອງມີການສົ່ງເສີມຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພາກພຶ້ນ.
  - ໂອເປລາເຕີທີ່ໃຫ້ບໍລິການລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ຕ້ອງມີການບໍລິຫານ, ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງລູກຄ້າຂອງຕົນ, ຕ້ອງປັບປຸງຮູບແບບການບໍລິການໃຫ້ເໝາະສົມ, ມີການຮ່ວມມືກັນກັບໂອເປລາເຕີອືນເພື່ອນຳໃຊ້ໂຄງລ່າງພຶ້ນຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ ແລະ ເພີ່ມລາຍຮັບ;
  - ຍຸດທະສາດທາງດ້ານໄອຊີທີ 5 ປີ ຂ້າງໜ້າຂອງປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັນ ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟີກຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ, ການກຳນົດທີ່ຕັ້ງຂອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນ, ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຂອງ e-Service ທີ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້: Digital finance (online payment), emergency telecom, e-government, e-health, e-education and e-agriculture
  - ປະເທດຟີຈີ ມີການນຳໃຊ້ລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມເຂົ້າໃນບັນດາວຽກງານເຊັ່ນ: e-transport, e-payment, e-health, ແລະ e-government ແມ່ນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ນອກຈາກນັ້ນເຫັນວ່າເຖິງປະເທດ FIJI ຈະເປັນເກາະສ່ວນໃຫຍ່ແຕ່ວ່າແຕ່ລະເກາະນ້ອຍກໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ 3G ຢ່າງຄອບຄຸມ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີສົມຄວນ.