01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານການຄ້າທາງເອະເລັກໂຕຮນິິກຄັ້ງທີ່3   ອີງຕາມການເຊີນຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າປະເທດສິງໂປ MTI ( Ministry of Trade and Industry Singapore) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ (THE THIRD MEETING OF ASEAN COOREDINATING COMMITTEE ON E-COMMERCE) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28-29 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ປະເທດສິງກະໂປ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສປປ ລາວ ປະກອບດ້ວຍ ທ່ານ ອານຸສອນ ອັກຄະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກະຊວງໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 2 ທ່ານ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 1 ທ່ານ.
   ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມະການປະສານງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນກອບຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນໃນການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ,
ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນຄື:
  1. ກອງປະຊຸມໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີຜ່ານແຜນການເຄືອນໄຫວ (TOR) ຂອງຄະນະກຳມະການປະສານງານການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກອາຊຽນ (ACCEC), ກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນຕ້ອງໄດ້ສະ ເໜີຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce) ໃນປະເທດຂອງຕົນເຊັ່ນ: ນະໂຍບາຍ ຫຼື ບັນດານິຕິກຳ;
  2. ກອງກະຊຸມໄດ້ທົບທວນຄືນທິດທາງແຜນການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກຂອງອາຊຽນປີ 2017-2025 (AWPEC:ASEAN WORK PROGRAMME ON ELECTRONIC COMMERCE 2017 -2025) ພ້ອມທັງໄດ້ກຳນົດຕົວຊີ້ວັດ (KPI), ບັນດາມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະຂັ້ນເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ AWPEC ກຳນົດໄວ້;
  3. ກອງກະຊຸມໄດ້ສະເໜີພິຈາລະນາຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ASEAN Agreement on Electronic Commerce ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢູ່ພາຍໃຕ້ກອບວຽກຂອງອາຊຽນ AWPEC 2017-2025; ໃນຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງແມ່ນກວມເອົາຫຼາຍໜ້າວຽກຂອງ ກະຊວງ ປທສ ເຊັ່ນ: ໂຄງລ່າງພຶ້ນຖານ (electronic infrastucture ), ບັນດານິຕິກຳກ່ຽວຂອ້ງກັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce legal framework), ຄວາມປອດໄພ (electronic transaction security), ການຈ່າຍເງີນເອເລັກໂຕຣນິກ (E-pyament ane settlement), ການຂົນສົ່ງໄປສະນີ (logistics of facilitate e-commerce) ແລະ ອື່ນໆ ;
  4. ກອງກະຊຸມໄດ້ຮັບເອົາປະເທດ Australia ເຂົ້າມາສະເໜີແຜນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ASEAN – Australia ໃນກອບຂອງວຽກງານມາດຕະຖານຂອງດີຈີຕອລ (Digital standard) ໃນບາງວຽກງານເຊັ່ນ: Bigdata, Cloud computing, Cyber Security ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງຈະຍັງມີແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນເປັນອັນລະອຽດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ;
  5. ກອງປະຊຸມຄັ້ງACCECຕໍ່ໄປຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ທີປະເທດຟິລິປິນ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ວຽກງານ ການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ກອງປະຊຸມຈະປຶກສາຫາລືວຽກງານດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັບ UNCTAC ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ ASEAN Agreement on Electronic Commerce ໃຫ້ສາມາດລົງນາມໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນປີ 2018.
ຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນແລະມີຂໍ້ສະເໜີຄື:
  1. ບັນດາໜ້າວຽກ ຄ້າທາງເອເລັກໂຕຮນິກທີ່ຕິດພັນກັບປະຊວງ ປທສ ແມ່ນໄດ້ແກ່ໂຄງລ່າງພຶ້ນຖານ (electronic Infrastucture), ບັນດານິຕິກຳກ່ຽວຂອ້ງກັບການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກ (e-commerce legal framework), ການຂົນສົ່ງໄປສະນີ (logistics of facilitate e-commerce) ແລະອື່ນໆ.
  2. ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານການຄ້າທາງເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດເຄືອນໄຫວໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະບົດບາດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຈຳເປັນຕ້ອງມີການສ້າງ Road map e-commerce ຂອງ ສປປ ລາວ.