01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ບົດສະເຫນີຂອງ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ທາງດ້ານດິຈິຕອນໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງວັນທີ 11 ທັນວາ 2018

Laos Digital Transformation Forum

ຫົວຂໍ້
ສະພາບການນໍາໃຊ້ ICT ໃນລາວ
ການຫັນວຽກງານລັດຖະບານເປັນດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ
ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີໃນ​ການ​ສ້າງເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຢູ່​ປະ​ເທດ​ເຮົາ
Laos Digital Transformation Methodology
Laos Digital economy and livelihood transformation