01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ໃນ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ຊື່ ເບີໂທລະສັບ / ແຟັກ. ເວັບໄຊ
ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ. +856-21-316 563. ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື +856-21-219 902.
ກົມການເງິນ. +856-21-241 184.
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ. +856-21-218 720.
ກົມໂທລະຄົມ. +856-21-218 897.
ກົມໄປສະນີ. +856-21-219 865.
ກົມກວດກາ. +856-21-254 243.
ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ. +856-21-242 769.
ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ. +856-21-254 150.
ສູນຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານ-ຂ່າວສານ. +856-21-254 506.
ສະຖາບັນໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. +856-21-312 139.
ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂ ເຫດສຸກເສີນ ທາງຄອມພິວເຕີ. +856-30-576 4222.

ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ

ແຂວງນະຄອນຫຼວງ. ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ແຂວງອຸດົມໄຊ.
ແຂວງບໍ່ແກ້ວ. ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ແຂວງຫົວພັນ. ແຂວງໄຊຍະບູລີ.
ແຂວງຊຽງຂວາງ. ແຂວງວຽງຈັນ. ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ແຂວງຄໍາມ່ວນ.
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ແຂວງສາລະວັນ. ແຂວງເຊກອງ. ແຂວງຈໍາປາສັກ.
ແຂວງອັດຕະປື. ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ພາກສ່ວນລັດຖະບານ ໃນ ສປປ ລາວ

* ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. * ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. * ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
* ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. * ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. * ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
* ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ. * ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ. * ກະຊວງ ການເງິນ.
* ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ. * ກະຊວງ ພາຍໃນ. * ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ.
* ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. * ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. * ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ.
* ກະຊວງ ຍຸດຕິທຳ. * ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. * ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
* ສະພາແຫ່ງຊາດ. * ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ. * ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
* ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກສາດ. * ອົງການ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ. * ຄະນະກໍາມະການປັບປຸງທຸລກິດແຫ່ງຊາດ.
* ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. * ສູນປະສານງານເຕັກໂນໂລຊີຊີວະພາບ. * ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ

ການຈັດຕັ້ງ ພາກເອກະຊົນ

ລັດວິສາຫະກິດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊົນ. ບໍລິສັດ ສະຕາຣ ​ໂທລະ​ຄົມ ຈໍາກັດ.
ບໍລິສັດ Data Com. ບໍລິສັດ E-Corner Online. ບໍລິສັດ Lao IT Development.