01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ ຜູ້ຂໍອະນູຍາດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ແບບຟອມໄດ້ທີ່ນີ້:

ໃບຄຳຮ້ອງ
ຊີວະປະຫວັດ
ໃບມອບສິດ
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ.
ບົດສະຫຼຸບການປະກອບການດ້ານ ISP