×

ແຈ້ງການ

ແຈ້ງເຖີງ ບັນດາທ່ານ ທີ່ ມີຈຸດປະສົງ ເຂົ້າມາພົວພັນວຽກ ກ່ຽວກັບ ການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍອີງຕາມ ການປັບປຸງພາລະບົດບາດ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ອີງໃສ່ສະພາບ ພາບການແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ COVID-19 ໃນປັດຈະບັນ ການປະສານໃນການຂໍອະນຸຍາດ ແມ່ນໃຫ້ຕິດຕໍ່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງລາຍຊື່ລຸ່ມນີ້:
- ທ່ານ ຄຳປະເສີດ ພົມມານັນ 020 54140808
- ທ່ານ ວິລະກອນ ພານຸວົງ 020 58318609
- ທ່ານ ສົມພອນ ເສນາວົງ 020 55772757
- ທ່ານ ຄຳ ກົມມະຈັນ 020 98865999
- ທ່ານ ທະວີສັກ ສີຫາລາດ 020 56674477
ໝາຍເຫດ: ທາງພວກເຮົາ ຈະພິຈາລະນາແກ້ໄຂ ສະເພາະກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ຮີບດ່ວນເທົ່ານັ້ນ!!.
ຂໍອະໄພໃນຄວາມ ບໍສະດວກຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ການຂໍອະນຸຍາດ ແລະ ການຂໍຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ ຜູ້ຂໍອະນູຍາດ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານມາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ດາວໂຫຼດ ແບບຟອມໄດ້ທີ່ນີ້:

ໃບຄຳຮ້ອງ
ຊີວະປະຫວັດ
ໃບມອບສິດ
ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານ
ບົດວິພາກເສດຖະກິດ.
ບົດສະຫຼຸບການການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ