01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ

   
  ທ່ານ ພູທອງ ສີສະຫວັດ  
  ຮກ ຫົວໜ້າກົມ  
   
  ທ່ານ ທະນົງເດືອນ ຕຸລິຫົງ ທ່ານ ອານຸສອນ ອັກຄະວົງ  
  ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຮອງຫົວໜ້າກົມ  
ທ່ານ ສີສຸວັນ ວັນທານະວົງ ທ່ານ ນ ນ້ອຍສຸລີນທອນ ທ່ານ ອໍາພອນສັກ ເທບພູມີ ທ່ານ ຄໍາປະເສີດ ພົມມານັນ
ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ຮກ ພະແນກບໍລິຫານ ຫົວໜ້າພະແນກເສດຖະກິດດີຈິຕອນ ຮກ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ