01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ/ແຟັກ: +856-21-316563

ແຜນທີ່ຂອງກົມ