01000100 01001001 01010100 ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສະຖິຕິ ການອອກອະນຸຍາດ ໃນແຕ່ລະປີ :

ສະຖິຕິ ການອອກອະນຸຍາດປີ 2016
ສະຖິຕິ ການອອກອະນຸຍາດປີ 2017
ສະຖິຕິ ການອອກອະນຸຍາດປີ 2018
ສະຖິຕິ ການອອກອະນຸຍາດປີ 2019